27اکتبر2016

اگر من دوردستها را می بینم، تنها به دلیل این است كه سوار بر غول تجربیات گذشتگانم

بازديد امروز : 0 بازديد روز گذشته : 219 بازديد اين هفته : 894 بازديد اين ماه : 5482 مجموع آمار بازديد ها : 816288