23جولای2018

سخن گفتن نوعی نیاز است،‌ اما گوش كردن. نوعی هنر

مدیریت امور مالی

اداره امور مالی دانشکده:

    برنامه‌ریزی، هدایت، هماهنگی و كنترل فعالیت‌های مالی آموزشكده در چارچوب مقررات، قوانین، آیین نامه‌ها و دستوراالعمل‌های مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله در حوزه اداره امور مالی و سایر ذینفعان از جمله اهم فعالیت‌های اداره امور مالی مركز می‌باشد.

    انجام كلیه امور مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها، ارسال شهریه دانشجویان به حساب خزانه داری كل كشور و پیگیری و برگشت وجوه یاد شده به حساب مركز و هزینه‌كرد آن براساس دستورالعمل‌های ارسالی دانشگاه فنی و حرفه‌ای كشور از دیگر فعالیت‌های این اداره می‌باشد.

 

شرح وظایف اداره امور مالی:

 انجام كلیه امور مالی مركز با رعایت قوانین و مقررات مالی معاملاتی دانشگاه و قوانین و مقررات.

· تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها، پرداخت‌ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط و حوزه دانشگاه.

· رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای كاركنان از نظر انطباق با مقررات.

· مصرف اعتبارات مركز طبق بودجه تفصیلی مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

· تنظیم حساب درآمدها و هزینه‌ها و محاسبات كل و تهیه گزارش عملیاتی مالی و ارسال به مراجع ذیربط و اخذ تاییدیه و ارسال آن به حوزه ستاد دانشگاه و سایر مراجع ذی صلاح.

· نظارت بر حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول مركز و ثبت مشخصات كامل اموال در دفاتر و نگهداری حساب اموال در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه‌های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.

· پرداخت كلیه هزینه‌ها براساس اعتبارات تخصیص یافته.

· تهیه گزارشات لازم از وضعیت اعتبارات و عملیات مالی مركز و ارائه به مقام مافوق و حوزه ستاد دانشگاه.

· رسیدگی به اسناد هزینه های مركز در چارچوب قوانین و مقررات

· رسیدگی به حسابهای بانكی مركز و تهیه صورت مغایرت.

· نظارت و كنترل بر وصول و واریز درآمدهای اختصاصی به حساب غیر قابل برداشت در استان.

· همكاری با گروه طرح وبرنامه و ارائه اطلاعات هزینه به منظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه مركز.

· استقرار سیستم مناسب جهت كنترل درآمدهای واریزی.

· هماهنگی و تشكیل جلسات و كمیته ای مرتبط كاری در جهت وصول بهینه درآمدها.

· سازماندهی فعالیت‌های مربوط و تقسیم كار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات كاركنان تحت سرپرستی.

· نظارت بر تهیه نامه‌ها، دستورالعمل ها و ... ارجاعی از سوی مقام ما فوق.

· شركت در كمیسیون‌ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارش‌های مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق.

بازديد امروز : 32 بازديد روز گذشته : 163 بازديد اين هفته : 32 بازديد اين ماه : 3302 مجموع آمار بازديد ها : 887172