27می2017

شاید ثمره کلام دلنشینی را که امروز بر زبان می آورید، فردا بچشید.

فرم های پژوهشی

فرم شماره صفر-پروپزال طرح پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علم (پیوست 1)

فرم داوری پروپزال طرح‌های پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علم (پیوست 2)

فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علم (پیوست 3)

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علم (پیوست 4) 

فرم شماره صفر-پروپزال طرح پژوهشی با رویکرد اختراع یا تولیدات نوآورانه (پیوست 5)  

داوری پروپزال طرح‌های پژوهشی با رویکرد اختراع و تولیدات نوآورانه (پیوست 6) 

فرم ارزیابی گزارش دوره‌ای طرح پژوهشی با رویکرد  اختراع و تولیدات نوآورانه (پیوست 7)  

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی با رویکرد  اختراع و تولیدات نوآورانه (پیوست 8)  

قرارداد اجرای طرح پژوهشی (پیوست 9)  

مشخصات طرح پژوهشی جهت ثبت در بانک اطلاعات (پیوست 12)   مهم

بازديد امروز : 136 بازديد روز گذشته : 117 بازديد اين هفته : 834 بازديد اين ماه : 4017 مجموع آمار بازديد ها : 852249