27می2018

اگر من دوردستها را می بینم، تنها به دلیل این است كه سوار بر غول تجربیات گذشتگانم

فرم های پژوهشی

فرم شماره صفر-پروپزال طرح پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علم (پیوست 1)

فرم داوری پروپزال طرح‌های پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علم (پیوست 2)

فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علم (پیوست 3)

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علم (پیوست 4) 

فرم شماره صفر-پروپزال طرح پژوهشی با رویکرد اختراع یا تولیدات نوآورانه (پیوست 5)  

داوری پروپزال طرح‌های پژوهشی با رویکرد اختراع و تولیدات نوآورانه (پیوست 6) 

فرم ارزیابی گزارش دوره‌ای طرح پژوهشی با رویکرد  اختراع و تولیدات نوآورانه (پیوست 7)  

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی با رویکرد  اختراع و تولیدات نوآورانه (پیوست 8)  

قرارداد اجرای طرح پژوهشی (پیوست 9)  

مشخصات طرح پژوهشی جهت ثبت در بانک اطلاعات (پیوست 12)   مهم

بازديد امروز : 89 بازديد روز گذشته : 109 بازديد اين هفته : 789 بازديد اين ماه : 1237 مجموع آمار بازديد ها : 880125