22سبتامبر2017

در تاریخ جهان، هر لحظه عظیم و تعیین كننده، پیروزی نوعی عشق است.

فرم کارآموزی

 

مراحل کارآموزی:

مرحله اول- دانشجویان محترم بعد از دریافت و تکمیل فرم شماره 1 و 2 کارآموزی به معاونت آموزشی و پژوهشی مراجعه نمایند و سپس جهت دریافت فرم معرفی نامه کارآموزی به واحد آموزش مراجعه نمایند.

مرحله دوم- دانشجویان در حین و پس از اتمام دوره کارآموزی مابقی فرم ها را تکمیل و همراه با کتابچه کارآموزی (راهنمای گزارش کارآموزی) به استاد مربوطه تحویل نمایند.

 

کارآموزی - فرم 1

کارآموزی - فرم 2

کارآموزی - فرم 3

کارآموزی - فرم 4

کارآموزی - فرم 5

کارآموزی - فرم 6

کارآموزی - فرم 7

کارآموزی - فرم 8

کارآموزی - فرم 9

کارآموزی - فرم 10

 

بازديد امروز : 49 بازديد روز گذشته : 62 بازديد اين هفته : 386 بازديد اين ماه : 2371 مجموع آمار بازديد ها : 868008